program details


वि वि सी नेपाली सेवा

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समाचारहरू

Schedule

Days Time
Everyday 7:15 - 7:30
Everyday 20:45 - 21:15